شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تقويت بسيج مستضعفين

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/09/09 طرح  
1395/03/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/03/13 نامه استمهال  
1395/03/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 75 - 110 - 176
1396/08/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/09/01 جدول تطبيقي  
1396/09/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 110 - 176
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/03/19 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/3/19 شوراي نگهبان  
1396/09/08 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/9/8 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-