شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق دادگاه‌هاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/02/05 طرح  
1360/03/25 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/03/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/03/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 167 - 36
1360/04/16 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/04/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/04/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 36 - 15
1360/05/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/05/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 15 - 36
1361/01/31 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/02/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار اصول 36 - 159
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1361/02/08 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1361/2/8 شوراي نگهبان  
1361/02/14 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1361/2/14 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-