شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح منع دريافت خسارات و جرايم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/04/09 طرح  
1361/04/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/04/13 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/16 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-