شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/09/16 طرح  
1396/05/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/05/30 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/06/02 نامه استمهال  
1396/06/05 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1396/07/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/07/18 جدول تطبيقي  
1396/07/24 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/07/24 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1396/08/03 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/06/01 بيست و نهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
1396/07/26 سي و ششمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-