شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و چهارم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/11/15 استفساريه  
1360/04/04 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 144
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-