شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/03/19 مصوبه هيات وزيران  
1400/05/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-