شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/02/06 طرح  
1394/02/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1394/02/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 73
1394/03/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1394/03/19 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1394/03/20 نامه استمهال  
1394/03/24 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/03/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1394/04/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1394/05/06 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/05/10 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله سه  
1394/07/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1394/07/21 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله چهار  
1394/07/28 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1394/07/22 نوزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1394  
<<< عناوين مرتبط >>>
استفساريه در خصوص اصل هفتاد و سوم قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-