شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه بودجه سال 1400 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/12/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/12/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 15 - 46 - 47 - 51 - 52 - 53 - 57 - 85 - 110 - 138
1399/12/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/12/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 110
1399/12/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 3 - 15 - 52 - 53 - 85 - 138
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-