شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/08/04 استفساريه  
1359/08/26 نظر شوراي نگهبان (عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي) اصل 139
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-