شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/12/12 طرح  
1397/03/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/03/14 نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1397/03/22 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/03/22 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/03/29 نامه استمهال  
1397/04/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 110
1398/04/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/04/30 جدول تطبيقي  
1398/05/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/05/09 نامه استمهال  
1398/05/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 3
1398/07/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/07/07 جدول تطبيقي  
1398/07/17 نامه استمهال  
1398/07/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 3
1398/08/01 نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1398/08/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار اصل 110
1398/10/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/10/04 جدول تطبيقي  
1398/10/11 نامه استمهال  
1398/10/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله پنج اصل 3
1399/02/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/02/23 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1399/02/30 نامه استمهال  
1399/02/31 نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1399/03/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله شش اصول 3 - 110
1399/11/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/12/05 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله هفت  
1400/09/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/09/24 نامه استمهال  
1400/10/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله هشت اصل 110
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1397/03/23 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/3/23 شوراي نگهبان  
1397/03/30 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/3/30 شوراي نگهبان  
1397/04/06 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/4/6 شوراي نگهبان  
1399/02/30 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1399/2/30 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-