شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/04/09 مصوبه هيات وزيران  
1398/04/25 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/25 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/09/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 44 - 52 - 110
1399/06/30 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1399/08/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 52
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-