شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1392/12/28 مصوبه هيات وزيران  
1393/04/10 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/04/17 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/04/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1393/07/27 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1393/09/16 جدول تطبيقي  
1393/10/22 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/11/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1393/11/25 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/04/18 سيزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
1393/11/08 سي و چهارمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-