شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/12/04 لايحه  
1397/10/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/10/24 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/10/25 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/10/26 نامه استمهال  
1397/11/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 85 - 110 - 138 - 15
1398/01/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/01/25 جدول تطبيقي  
1398/01/27 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/01/31 نامه استمهال  
1398/02/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 85
1398/05/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/06/02 جدول تطبيقي  
1398/06/05 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/06/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه  
1398/07/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/07/28 جدول تطبيقي  
1398/07/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله چهار  
1398/08/13 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-