شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/12/21 لايحه  
1397/12/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/12/27 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/12/28 نامه استمهال  
1398/01/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/01/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 57 - 60 - 138 - 158 - 156 - 170 - 173
1398/04/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/04/05 جدول تطبيقي  
1398/04/11 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/12 نامه استمهال  
1398/04/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 57 - 60 - 138 - 156 - 158 - 170 - 173
1398/08/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/08/14 جدول تطبيقي  
1398/08/27 نامه استمهال  
1398/08/28 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/08/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/09/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 57 - 60 - 156 - 170 - 173 - 138 - 158
1398/11/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/11/07 جدول تطبيقي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-