شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/07/14 مصوبه هيات وزيران  
1399/02/02 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1399/04/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 15 - 139 - 85 - 138 - 156
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-