شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص بكارگيري موقت كارشناسان خارجي در ارتش

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/12/09 استعلام اشخاص  
1359/12/14 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 82 - 145
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-