شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/10/17 لايحه  
1398/02/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/02/31 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 3
1398/04/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/04/30 جدول تطبيقي  
1398/05/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/05/09 نامه استمهال  
1398/05/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 3
1398/07/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/07/07 جدول تطبيقي  
1398/07/09 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/07/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/07/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1398/07/16 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-