شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه بودجه سال 1372 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1371/11/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1371/11/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1371/11/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1371/11/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 53 - 57 - 76 - 126 - 52
1371/11/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1371/11/17 متن نهايي قانون  
<<< عناوين مرتبط >>>
تذكر به مجلس شوراي اسلامي در خصوص توجه به زمان بررسي لايحه بودجه در شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-