شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تنظيم هزينه‌هاي درماني و بهداشتي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/10/21 طرح  
1359/12/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/12/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/01/23 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-