شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/04/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/05/01 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/05/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/05/07 نامه استمهال  
1398/05/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 49
1398/08/12 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/08/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/09/03 جدول تطبيقي  
1398/09/05 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/09/09 نامه استمهال  
1398/09/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1398/11/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/11/06 جدول تطبيقي  
1398/11/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-