شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/02/21 طرح  
1361/06/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/06/23 نامه استمهال  
1361/07/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 100 - 101 - 102
1361/09/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/09/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1361/10/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/10/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1361/10/07 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-