شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح شرايط انتخاب قضات دادگستري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/05/20 لايحه  
1360/10/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/10/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1360/12/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/01/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 2 - 3 - 85
1361/02/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1361/02/25 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1361/01/16 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1361/1/16 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-