شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه بانك سپه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/01/22 مصوبه هيات وزيران  
1400/06/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 57 - 126 - 85 - 3
1400/09/24 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1400/10/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 57
1400/12/25 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-