شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق يك ماده به قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/03/22 طرح  
1398/03/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/03/12 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/12 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/13 نامه استمهال  
1398/03/25 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1398/07/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/07/07 جدول تطبيقي  
1398/07/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/07/09 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/07/17 نامه استمهال  
1398/07/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 3 - 112
1398/10/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/10/04 جدول تطبيقي  
1398/10/11 نامه استمهال  
1398/10/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 85
1399/01/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/02/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار اصل 85
1399/02/31 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/03/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله پنج اصل 85
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-