شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/08/30 مصوبه هيات وزيران  
1397/09/20 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/09/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/10/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-