شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت بازآفريني شهري ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/03/18 مصوبه هيات وزيران  
1399/04/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-