شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص امكان واگذاري امور اجرايي قوه قضائيه به وزير دادگستري‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/09/06 استعلام اشخاص  
1359/09/11 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 57 - 58 - 60 - 61 - 156 - 157 - 160
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-