شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/05/25 طرح  
1398/07/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/07/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/08/06 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 52 - 53 - 57 - 75 - 110
1398/10/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/10/08 جدول تطبيقي  
1398/10/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 75
1399/02/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/03/07 نامه استمهال  
1399/03/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 75
1399/06/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/06/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار اصل 75
1399/08/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/08/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله پنج اصل 75
1399/09/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/09/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله شش  
1399/10/04 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-