شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هشتادم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/12/10 استفساريه  
1360/04/03 نامه نخست وزير  
1360/04/06 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 80 - 52
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-