شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/12/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/01/22 نامه استمهال  
1400/02/03 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1400/02/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 57 - 3 - 15 - 138 - 60 - 110 - 4 - 85 - 52
1400/04/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/04/28 نامه استمهال  
1400/05/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 3 - 52
1400/06/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/07/19 نامه استمهال  
1400/07/24 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله سه  
1400/07/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/08/08 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1400/08/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله چهار  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-