شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/08/28 لايحه  
1397/06/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/07/03 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/07/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/07/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/07/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/07/04 نامه استمهال  
1397/07/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-