شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/08/28 لايحه  
1397/06/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/07/03 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/07/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/07/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/07/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/07/04 نامه استمهال  
1397/07/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1398/02/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/02/22 جدول تطبيقي  
1398/02/28 نامه استمهال  
1398/02/31 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1398/10/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/10/04 جدول تطبيقي  
1398/10/11 نامه استمهال  
1398/10/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-