شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم - تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/05/06 طرح  
1395/08/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/08/25 نامه استمهال  
1395/09/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/09/02 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/09/07 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1396/08/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/08/13 جدول تطبيقي  
1396/08/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/08/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/08/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1396/09/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/09/26 جدول تطبيقي  
1396/09/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1396/10/13 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/08/17 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/8/17 شوراي نگهبان  
1396/09/29 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/9/29 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-