شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه انجام تعهدات ناشي از پرداخت ماليات بر درآمد قراردادهاي پيمانكاري منعقده بين شركت توانير و پيمانكاران خارجي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/12/26 لايحه  
1361/03/19 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/03/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/03/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/03/27 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-