شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه پست بانك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1402/02/27 مصوبه هيات وزيران  
1402/05/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-