شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان هواپيمايي كشوري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/05/30 مصوبه هيات وزيران  
1398/11/01 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1399/02/02 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1399/05/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 85 - 176 - 110
1399/07/27 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1399/12/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1402/05/11 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1402/05/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-