شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه صندوق كارآفريني اميد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/09/28 مصوبه هيات وزيران  
1400/10/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-