شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/08/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/09/27 نامه استمهال  
1401/10/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 15 - 34 - 57 - 53 - 60 - 71 - 75 - 85 - 110 - 138 - 156 - 158 - 159 - 161 - 173
1401/11/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/12/03 نامه استمهال  
1401/12/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 3 - 158 - 34 - 156 - 71 - 75
1402/01/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1402/02/13 نامه استمهال  
1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 3 - 110 - 71 - 34 - 156
1402/03/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1402/03/13 نامه استمهال  
1402/03/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار اصول 71 - 156 - 34 - 159 - 173 - 110
1402/03/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1402/04/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله پنج اصول 71 - 156
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-