شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلمان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/05/05 مصوبه هيات وزيران  
1401/08/08 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1401/11/09 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-