شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق يك بند به تبصره (11) قانون بودجه سال 1398 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/04/31 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/05/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-