شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/10/16 لايحه  
1382/10/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1382/11/04 نامه استمهال  
1382/12/16 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-