شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/09/01 مصوبه هيات وزيران  
1391/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-