شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق ملي مسكن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/11/24 مصوبه هيات وزيران  
1401/03/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1401/05/05 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1401/07/25 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
1401/07/26 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1401/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-