شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تجارت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1384/06/10 لايحه  
1386/04/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1386/04/24 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1386/07/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1386/07/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1386/08/14 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1391/01/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1391/02/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1393/01/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1393/02/02 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/02/03 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/02/09 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/02/10 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/02/10 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/03/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 85
1398/08/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/02/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/03/13 نامه استمهال  
1399/03/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 74
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/02/03 سومين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
1393/02/10 چهارمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
1393/03/20 هشتمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
1396/08/24 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/8/24 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-