شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اراضي شهري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/05/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/05/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 34 - 36 - 45 - 57 - 61 - 156 - 159
1360/09/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/09/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1360/09/28 نامه استمهال  
1360/10/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1360/12/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/12/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1361/01/18 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-