شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق يك بند (بند 5) به ماده (3) قانون دادگاه مدني خاص مصوب 1358/7/1 شوراي انقلاب

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/03/09 طرح  
1360/07/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/08/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/08/20 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-