شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/02/28 طرح  
1398/08/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/09/05 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/09/06 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/09/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 110
1398/11/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/11/06 جدول تطبيقي  
1398/11/16 نامه استمهال  
1398/11/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 110
1399/02/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/02/31 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1399/03/07 نامه استمهال  
1399/03/13 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله سه  
1399/07/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/07/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله چهار  
1399/08/05 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-