شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/09/20 نامه دولت  
1381/02/08 استفساريه  
1381/05/27 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1381/08/04 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1381/10/02 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 127 - 138
1384/07/25 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-