شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل بيست و دوم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/06/26 استفساريه  
1360/06/28 نامه شوراي نگهبان  
1360/06/28 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 22
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-