شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و پنجاه و ششم و يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/10/29 استفساريه  
1360/11/05 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 156 - 174
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-