شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/04/20 طرح  
1395/02/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/03/01 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/03/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/03/05 نامه استمهال  
1395/03/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/03/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 75
1395/09/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/09/28 جدول تطبيقي  
1395/10/06 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/10/08 نامه استمهال  
1395/10/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 57 - 110 - 85 - 15 - 60 - 158 - 52
1395/12/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/12/07 جدول تطبيقي  
1395/12/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/12/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 85 - 91 - 110
1396/02/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/02/09 جدول تطبيقي  
1396/02/11 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/02/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/02/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار اصول 85 - 110
1396/03/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/03/09 جدول تطبيقي  
1396/03/17 نامه استمهال  
1396/03/22 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/03/23 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله پنج اصول 110 - 57 - 60 - 85
1396/04/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/05/04 نامه استمهال  
1396/05/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/05/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/05/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله شش اصل 110
1396/06/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/06/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله هفت اصل 110
1396/07/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1396/09/04 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1396/10/02 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/03/13 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/3/13 شوراي نگهبان  
1395/10/01 سي و ششمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1395  
1395/10/01 سي و ششمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1395  
1395/10/08 سي و هفتمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1395  
1395/12/11 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/12/11 شوراي نگهبان  
1396/02/13 هشتمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
1396/03/24 نوزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
1396/05/11 بيست و پنجمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
1396/06/08 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/6/8 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-